IV nabór

Załączniki do umowy IV FPPRTEP

 • 24-02-2015


Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest do dn. 26/02/2015 r. do dostarczenia (w dwóch egzemplarzach tzn. 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”):

 1. Zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD wraz z biznes planem oraz załącznikami (2 egz.);
 2. Zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu (zalecane nieoprocentowane);
 3. Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1);
 4. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2);
 5. Oświadczenia do umowy (załącznik nr 3);
 6. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 7. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 8. Formularza przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 21.12);
 9. Oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 21.11.A lub 21.11.B).


Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy o dofinansowanie projektu, tj.:


 • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4).

 

 

Poniżej wymagane załączniki do Umowy.


zal._nr_1_oswiadczenie_o_zachowaniu_trwalosci_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 1Oświadczenie o zachowaniu trwałości_IV_FPPRTEP
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_IV_FPPRTEP
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 3 Oświadczenie do umowy_IV_FPPRTEP
zal._nr_4_tabela_danych_osobowych_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 4 Tabela danych osobowych_IV_FPPRTEP
zalacznik_nr_21.11.a_oswiadczenie_o_otrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.A Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.11.b_oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.B Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_ogolny.xlsx     Załącznik nr 21.12 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomocy de minimis_ogólny
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie.doc     Załącznik nr 21.12 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION