I nabór

FUNDUSZ GRANTOWY DLA PRZEDSIEBIORCÓW DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  • 03-04-2013

Do 13 lipca 2012 r.  trwała I edycja naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy


Wyniki konkursu

 

Fundusz jest adresowany dla:

 

a)     osób fizycznych, które podejmują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

b)     osób fizycznych, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

c)     podmioty prowadzące/zamierzające prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

d)     zbieracze płodów runa leśnego działający/planujący działać zgodnie z  ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

e)     pozostałe tworzone/istniejące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

Realizacja zadania: teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

Podejmowana/wykonywana działalność prowadzona jest w zakresie produktu regionalnego lub lokalnego lub tradycyjnego lub ekologicznego lub płodów runa leśnego.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla:

 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

·         Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  70%

·         Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 5 000,00

·         Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 40 000,00.

 

dla osób prowadzących działalność gosp. podmiotów i przedsiębiorstw:

·         Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  60%

·         Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 5 000,00

·         Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 40 000,00.

 

Okres trwania projektu: od 1 m-c do 6 m-c

 

Przykładowe projekty kwalifikowane w ramach funduszu:

a) budowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji podmiotu produkcyjnego lub usługowego w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

b) zakupu nowego i unowocześnienia dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

c) zakupu pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

d) inwestycji z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

e) inwestycji z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych,ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

f)  wdrażania i stosowania technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.

zalaczniki_do_wniosku-_przeds.rar     Załączniki do wniosku aplikacyjnego
wniosek-fpromocji-przedsiebiorcy.xlsx     Wniosek aplikacyjny
wytyczne_-fpromocji-przedsiebiorcy.docx     Wytyczne dla Beneficjentów
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION